Artikel 1 Algemeen

1. Deze Algemene Verkoop –en Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, verkopen en leveringen van producten door de leverancier aan afnemers, behoudens indien en voor zover bij schriftelijke overeenkomst uitdrukkelijk van bepaalde voorwaarden wordt afgeweken. Een verwijzing door de afnemer naar eigen inkoop- of andere voorwaarden wordt door de leverancier niet aanvaard.

2. In deze leveringsvoorwaarden wordt mede verstaan onder:

a. De leverancier: de gebruiker van deze voorwaarden;

b. De afnemer: Degene jegens wie deze voorwaarden worden gebruikt.

c. Product/Producten: Zaken die op grond van een overeenkomst door de leverancier aan de afnemer worden geleverd.

3. Elke van de leverancier uitgegane aanbieding is vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen

Artikel 2 Tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen ed.

Alle afbeeldingen, tekeningen, opgaven van maten en gewichten, kleuren etc. gelden slechts bij benadering. Tekeningen, berekeningen, fotokopieën, beschrijvingen, modellen, monsters en eventuele bescheiden en bijlagen, betrekking hebbend op een aanbieding worden geacht deel uit te maken van deze aanbieding en blijven eigendom van de leverancier, ongeacht of daarvoor kosten in rekening zijn gebracht.

Zij mogen zonder uitdrukkelijke toestemming nimmer worden gekopieerd, aan derden worden getoond of afgegeven, bekend gemaakt of gebruikt worden en dienen op verzoek van de leverancier terstond te worden teruggegeven.

Artikel 3 Overeenkomst

1. Indien de overeenkomst schriftelijk wordt aangegaan, komt deze tot stand op de dag van ondertekening van het contract door de leverancier, onderscheidenlijk op de dag van verzending van de schriftelijke opdrachtbevestiging door de leverancier.

2. Mondelinge toezeggingen door en afspraken met medewerkers van de leverancier binden de leverancier niet dan nadat en voor zover zij door hem schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 4 Prijs

1. In geval van leveringen binnen Nederland waarvan de factuurwaarde een bedrag van

€ 225,= exclusief BTW te boven gaat, is de verkoopprijs gebaseerd op franco levering op het door de afnemer opgegeven adres (exclusief BTW en op de levering vallende overheidslasten). Voor levering van onderdelen, (retour)zending van gerepareerde of vervangende zaken die niet onder de garantie vallen, voor levering van producten buiten Nederland en voor levering van producten met een factuurwaarde van minder dan € 225,= exclusief BTW is de (verkoop)prijs gebaseerd op levering af fabriek/magazijn (exclusief BTW) en worden verpakkings-, verzend-, transport- en transportverzekeringskosten alsmede op de levering vallende overheidslasten afzonderlijk aan de afnemer in rekening gebracht.

2. Indien na de datum van totstandkoming van de overeenkomst één of meer der kostprijsfactoren een verhoging ondergaan – ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden – is de leverancier gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.

3. Transportmateriaal zoals kisten, haspels en dergelijke blijft eigendom van de leverancier en dient door de afnemer onverwijld in goede staat franco aan de leverancier te worden geretourneerd. Na ontvangst van de franco retourzending zal de afnemer voor dit transportmateriaal – mits in deugdelijke staat bevonden – worden gecrediteerd door de leverancier.

Artikel 5 Levertijd

1. De levertijd gaat in op het laatste der navolgende tijdstippen:

a. De dag van totstandkoming van de overeenkomst

b. De dag van ontvangst door de leverancier van de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke bescheiden, gegevens, vergunningen en dergelijke.

Indien een leveringsdatum of –week is overeengekomen, wordt de levertijd gevormd door de periode tussen de datum van totstandkoming van de overeenkomst en de leveringsdatum c.q. –week.

2. De levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende (werk)omstandigheden en op tijdige levering van de voor de uitvoering van de overeenkomst door de leverancier bestelde zaken. Indien buiten schuld van de leverancier vertraging ontstaat tengevolge van wijziging van bedoelde omstandigheden of doordat voor de uitvoering van de overeenkomst tijdig bestelde zaken niet tijdig worden geleverd, wordt de levertijd voor zover nodig verlengd.

3. Het product geldt ten aanzien van de levertijd als geleverd wanneer het, indien keuring in het bedrijf van de leverancier is overeengekomen, voor keuring en in de overige gevallen wanneer het voor verzending gereed is, een en ander nadat de afnemer daarvan schriftelijk in kennis is gesteld.

4. Onverminderd het elders in deze voorwaarden met betrekking tot verlenging van de levertijd bepaalde wordt de levertijd verlengd met de duur van de vertraging die aan de zijde van de leverancier ontstaat tengevolge van het niet voldoen door de afnemer aan enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting of van hem te vergen medewerking met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst.

5. Behoudens grove schuld aan de zijde van de leverancier geeft overschrijding van de levertijd de afnemer geen recht op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst, noch op enige schadevergoeding.

6. Een op overschrijding van de levertijd gestelde contractuele boete moet geacht worden in de plaats te komen ven een eventueel recht van de afnemer op schadevergoeding. Een zodanige boete is niet verschuldigd indien de overschrijding van de levertijd het gevolg is van overmacht.

Artikel 6 Keuring

De afnemer is gehouden de producten onmiddellijk na aankomst te keuren. Manco’s of transportschade dienen direct na ontvangst aan de leverancier en de vervoerder te worden gemeld, met inachtneming van de daarvoor geldende aanwijzingen van de leverancier en vervoerder. Indien de afnemer zich hieraan niet houdt, wordt hij geachte de producten te hebben geaccepteerd.

Artikel 7 Risico en eigendomsvoorbehoud

1. Dadelijk nadat het product als geleverd geldt in de zin van artikel 5 lid 3, draagt de afnemer het risico voor alle directe en indirecte schade, die aan of door dit product mocht ontstaan, behoudens voor zover aan grove schuld van de leverancier te wijten. Indien de afnemer na ingebrekestelling in verzuim blijft met de afname van het product zal de leverancier gerechtigd zijn de kosten van opslag van het product aan de afnemer in rekening te brengen.

2. Onverminderd het in het vorige lid en het in artikel 5, lid 3, gestelde, gaat de eigendom van het product eerst op de afnemer over wanneer al het door de afnemer aan de leverancier uit hoofde van leveringen of werkzaamheden verschuldigde, met in begrip van rente en kosten, volledig aan de leverancier is voldaan.

3. De afnemer is vóór bedoelde volledige betaling c.q. vereffening niet bevoegd de producten aan derden te verpanden of de eigendom daarvan over te dragen dan in het kader van zijn normale bedrijf of overeenkomstig de normale bestemming van de producten. Bij overtreding hiervan wordt, welke de betalingscondities ook zullen zijn, de koopprijs terstond en ten volle opeisbaar.

4. De leverancier zal in voorkomend geval gerechtigd zijn tot ongehinderde toegang tot het product of eerder door leverancier geleverde producten. De afnemer zal aan de leverancier alle medewerking verlenen teneinde de leverancier in de gelegenheid te stellen het in lid 2 opgenomen (verlengde)eigendomsvoorbehoud uit te oefenen door terugneming van het product of eerder door leverancier geleverde producten. Door het inroepen van het eigendomsvoorbehoud door de leverancier zal de overeenkomst zijn ontbonden.

Artikel 8 Betaling

1. De betaling dient, zonder enige aftrek of verrekening, te geschieden volgens overeenkomst en/of binnen de termijnen zoals op de factuur vermeld.

2. Indien betaling niet binnen de overeengekomen of op de factuur vermelde termijn plaatsvindt, wordt de afnemer geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft de leverancier zonder enige ingebrekestelling het recht hem vanaf de vervaldag rente in rekening te brengen naar een percentage van 1.5% per maand en tevens alle op de inning van zijn vordering vallende gerechtelijke en buiten-gerechtelijke kosten.

Artikel 9 Reclamering en Garantie.

Reclamering terzake van zichtbare gebreken aan de producten dient onverwijld na ontdekking, doch uiterlijk 8 dagen na de feitelijke overdracht van de producten aan de afnemer in een schriftelijke, gespecificeerde mededeling van de afnemer aan de leverancier te geschieden.

1. Reclamering terzake van niet-zichtbare gebreken wegens fabricage- of materiaalfouten dient onverwijld na ontdekking, doch in ieder geval binnen de in het aan de eindgebruiker afgegeven garantiebewijs vermelde garantietermijn in een schriftelijke, gespecificeerde mededeling van de afnemer aan de leverancier te geschieden, zo mogelijk, onder toezending van de zaak aan de leverancier. De beoordeling of een zaak al dan niet voor vervanging of vergoeding in aanmerking komt, berust bij de leverancier.

2. Bij overschrijding van de in de vorige leden bedoelde termijnen vervalt elke aanspraak jegens de leverancier terzake van de betreffende gebreken. Rechtsvorderingen terzake dienen binnen een jaar na de tijdige reclame op straffe van verval aanhangig te worden gemaakt. Indien aan een reclame na verloop van de in de vorige leden bedoelde termijnen aandacht wordt geschonken, geschiedt zulks geheel onverplicht, zonder dat de afnemer daaraan enig recht kan ontlenen. Voor afzonderlijk geleverde onderdelen, inclusief de in het kader van leden 1 en 2 geleverde vervangingsonderdelen, geldt een garantietermijn van 6 maanden na verzending daarvan door de leverancier aan de afnemer c.q. de eindgebruiker.

3. Vermeende klachten over producten zullen de afnemer geen grond tot ontbinding van de desbetreffende overeenkomst geven.

4. Garantie geldt slechts binnen Nederland, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

5. Op onderdelen, welke door de leverancier van derden zijn betrokken, wordt nimmer meer garantie gegeven dan die welke de desbetreffende toeleverancier aan de leverancier verleent. Nimmer wordt garantie gegeven ten aan zien van gebreken, die geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van voorschriften, welke de overheid inzake de aard of de kwaliteit van toegepast materialen heeft gesteld of zal stellen en even min met betrekking tot materialen, zaken en constructies, welke op uitdrukkelijke instructie van de afnemer zijn toegepast.

6. Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken, die geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van:

a. de niet-inachtneming van bedienings- en onderhoudsvoorschriften dan wel ander dan het voorziene normale gebruik;

b. normale slijtage

c. reparatie door derden, waaronder begrepen de afnemer en de eindgebruiker.

7. Indien de afnemer niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met de leverancier gesloten overeenkomst voortvloeit, is de leverancier met betrekking tot geen der overeenkomsten tot enige garantie – hoe ook genaamd – gehouden.

8. Indien de leverancier ter voldoening aan zijn garantieverplichting onderdelen/producten vervangt, worden de vervangen onderdelen/ producten zijn eigendom.

9. Het beweerdelijk niet-nakomen door de leverancier van zijn garantieverplichtingen ontslaat de afnemer niet van de verplichtingen, die voor hem voorvloeien uit enige met de leverancier gesloten overeenkomst. Evenmin heeft de afnemer het recht zijn verplichtingen jegens de leverancier op te schorten.

10. Onder storing wordt verstaan de openbaring van een technisch gebrek aan het apparaat waardoor normaal functioneren van het apparaat onmogelijk wordt.

11. Indien de omschrijving van de aard van de storing niet leidt tot de vaststelling van deze storing door de service technicus en bovendien een verder inspectie van het apparaat ook geen vaststelling van een mogelijk andere storing oplevert worden de onderzoekskosten in rekening gebracht.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

1. De aansprakelijkheid van de leverancier is beperkt tot nakoming van de in artikel 9 van deze voorwaarden omschreven garantieverplichtingen.

2. Behoudens grove schuld aan de zijde van de leverancier en behoudens het bepaalde in lid 1 is alle aansprakelijkheid van de leverancier, zoals voor bedrijfsschade, andere indirecte schade en schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden, uitgesloten.

3. De leverancier is derhalve ook niet aansprakelijk voor: Schending van octrooien, licenties of ander rechten van derden als gevolg van gebruik van door of vanwege de afnemer verstrekte gegevens. Indien een derde op grond van enig beweerd recht bezwaar maakt tegen de fabricage en/of levering van zaken op grond van aantasting van een hem toekomend recht van industriële eigendom. Is de leverancier zonder meer gerechtigd terstond de fabricage en/of levering te staken en vergoeding van de gemaakte onkosten benevens schade-vergoeding van de afnemer te verlangen, zonder dat de leverancier tot enige schade-vergoeding jegens de afnemer gehouden is.

4. De afnemer is gehouden de leverancier te vrijwaren respectievelijk schadeloos te

stellen terzake van alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, waarvoor de aansprakelijkheid van de leverancier in deze voorwaarden in de verhouding met de afnemer is uitgesloten.

Artikel 11 Overmacht

Onder overmacht wordt in deze Algemene Leveringsvoorwaarden verstaan welke van de wil van de leverancier onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien -, die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van de leverancier of diens leveranciers.

Artikel 12 Opschorting en ontbinding

1. In geval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht is de leverancier gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste 6 maanden op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of ten deze te ontbinden, zonder dat hij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn. Gedurende de opschorting is de leverancier bevoegd en aan het einde daarvan is hij verplicht te kiezen voor uitvoering dan wel voor geheel of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst

2. Zowel in geval van opschorting als van ontbinding krachtens lid 1 is de leverancier gerechtigd terstond betaling te verlangen van de ter uitvoering van de overeenkomst door hem gereserveerde, in bewerking genomen en gefabriceerde grondstoffen, materialen, onderdelen en ander zaken, zulks voor de waarde die daaraan in redelijk moet worden toegekend. In geval van ontbinding krachtens de vorige volzin verschuldigde bedrag de daarin begrepen zaken tot zich te nemen, bij gebreke waarvan de leverancier bevoegd is deze zaken voor rekening en risico van de afnemer te doen opslaan dan wel voor diens rekening te verkopen.

3. Indien de afnemer tekort schiet in de nakoming van enige op hem rustende verplichting, dan wel indien goede grond bestaat voor de vrees dat de afnemer niet in staat is of zal zijn om aan zijn contractuele verplichtingen jegens de leverancier te voldoen, alsmede in geval van faillissement, surséance van betaling, is de leverancier bevoegd zonder ingebrekestelling, hetzij de uitvoering van welk dezer overeenkomsten op te schorten, hetzij deze geheel of gedeeltelijk ontbinden zonder hij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn en onverminderd de hem verder toekomende rechten.

4. Opschorting als bedoeld in de leden 1 en 3 zal voor ten hoogste 6 maanden geschieden. Gedurende de opschorting is de leverancier bevoegd en aan het einde daarvan is hij verplicht te kiezen voor uitvoering dan wel voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst.

5. In geval van opschorting krachtens lid 3 wordt de overeengekomen prijs onmiddellijk opeisbaar, onder aftrek van de reeds voldane termijnen en van de tengevolge van de opschorting door de leverancier bespaarde kosten, en is de leverancier bevoegd om de ter uitvoering van de overeenkomst door hem gereserveerde, in bewerking genomen en gefabriceerde grondstoffen, materialen, onderdelen en andere zaken voor rekening en risico van de afnemer te doen opslaan. In geval van ontbinding krachtens lid 3 wordt de overeengekomen prijs – zo geen voorafgaande opschorting heeft plaatsgevonden – onmiddellijk opeisbaar, onder aftrek van de reeds voldane termijnen en van de tengevolge van de ontbinding door de leverancier bespaarde kosten, en is de afnemer gehouden om het vorenomschreven bedrag te betalen en de daarin begrepen zaken tot zich te nemen, bij gebreke waarvan de leverancier bevoegd is deze zaken voor rekening en risico van de afnemer te doen opslaan dan wel voor diens rekening te verkopen.

6. De afnemer is niet gerechtigd om met terugwerkende kracht ontbinding van de overeenkomst te vorderen.

7. Indien de verkoop via de Viertron website tot stand is gekomen, heeft de klant een wettelijke bedenktijd van 14 dagen na ontvangst van het bestelde. Viertron zal in voorkomend geval van retour, het gehele aankoopbedrag crediteren indien het geleverde in ongebruikte staat verkeerd en binnen de gestelde termijn retour is.

Artikel 13 Geschillen

Voor zover geschillen tussen leverancier en afnemer naar aanleiding van een tussen partijen gesloten overeenkomst volgens de regels van Nederlands burgerlijk procesrecht niet behoren tot de absolute competentie van de kantonrechter – en onverminderd de mogelijkheid tot het vragen van een voorlopige voorziening in kort geding aan de President van de bevoegde arrondissementsrechtbank – zullen zij worden beslecht door de rechtbank in het arrondissement waar de leverancier is gevestigd.

Artikel 14 Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is toepasselijk het Nederlands recht, geldend voor het Koninkrijk der Nederlanden in Europa.

Deze voorwaarden zijn door VIERTRON BV gedeponeerd bij de kamer van Koophandel voor Rotterdam onder nummer: 24357388.

Versie maart 2015.